Board of Directors

Position

Name, Contact and Bio

President Lina Jiang | Email Lina | Meet Lina
President Elect Ruchi Mishra | Email Ruchi | Meet Ruchi
1st VP Membership Bobbie Moe | Email Bobbie | Meet Bobbie
1st VP Membership Co-Chair Ramya Deepika Koppuravuri
2nd VP Fundraising Aleah Dometita | Email Aleah | Coming soon!
2nd VP Fundraising Co-Chair Bethany Lamens
Secretary Nan Nan Liu-Maffetone | Email Nan Nan | Meet Nan Nan
Treasurer Shweta Tripathi | Email Shweta | Meet Guang
Assistant Treasurer Jinhui Chen | Email Jinhui | Meet Jinhui
Advocacy Open