Board of Directors

Position

Name, Contact and Bio

President Lina Jiang | Email Lina | Meet Lina
President Elect Ruchi Mishra | Email Ruchi | Meet Ruchi
1st VP Membership Bobbie Moe | Email Bobbie | Meet Bobbie
1st VP Membership Co-Chair Ramya Deepika Koppuravuri | Email Ramya | Meet Ramya
2nd VP Fundraising Aleah Dometita | Email Aleah | Meet Aleah
2nd VP Fundraising Co-Chair Bethany Lamens | Email Ramya | Meet Bethany
Secretary Nan Nan Liu-Maffetone | Email Nan Nan | Meet Nan Nan
Treasurer Xiao Jun Ma (Interim until September) | Email Xiao Jun | Meet Xiao Jun
Assistant Treasurer Guangzhou Yang | Email Guangzhou | Meet Guangzhou
Advocacy Rocia Rosas | Email Rocio | Meet Rocia